Potato & cauliflower with onion, tomato & mild spices.